ගිරිඋල්ල ශාඛාව “RDB ලිසිං” අරඹයි.

Events, News, RDB Leasing

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ ගිරිඋල්ල ශාඛාව සිය පළමු ලීසිං ප්‍රදානය 2020 ජූලි 22 වන දිින එම ශාඛා කළමනාකරු ඩබ්.එම්. ජයවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය.

එම ශාඛාවේ ගණුදෙනුකරුවෙකු වන කදිරාපොල,නාරංගොඩ පදිංචි ජී.එස්.හෙක්ටර් ප්‍රනාන්දු මහතාට බොලේරෝ ජිප් රථයක් මිලදී ගැනීම සඳහා මෙම ලීසිං පහසුකම සපයන ලදි. මෙම අවස්ථාවට ශාඛාවේ කාර්ය මණ්ඩල සහභාගිවු අතර, ඡායාරූපයෙන් දැක්වෙන්නේ සංකේතාත්මක යතුර, ගණුදෙනුකරු වෙත ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාවයි.

Previous Post
හම්බන්තොටින් RDB උල්පත ණය ප්‍රධාන කිරීමේ වැඩසටහන් රැසක්
Next Post
RDB  யாழ்  கிளையில் லீசிங் வசதி…

Related Posts

No results found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu