ගිරිඋල්ල ශාඛාව “RDB ලිසිං” අරඹයි.

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ ගිරිඋල්ල ශාඛාව සිය පළමු ලීසිං ප්‍රදානය 2020 ජූලි 22 වන දිින එම ශාඛා කළමනාකරු ඩබ්.එම්. ජයවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය.

එම ශාඛාවේ ගණුදෙනුකරුවෙකු වන කදිරාපොල,නාරංගොඩ පදිංචි ජී.එස්.හෙක්ටර් ප්‍රනාන්දු මහතාට බොලේරෝ ජිප් රථයක් මිලදී ගැනීම සඳහා මෙම ලීසිං පහසුකම සපයන ලදි. මෙම අවස්ථාවට ශාඛාවේ කාර්ය මණ්ඩල සහභාගිවු අතර, ඡායාරූපයෙන් දැක්වෙන්නේ සංකේතාත්මක යතුර, ගණුදෙනුකරු වෙත ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාවයි.