ජා ඇල ශාඛාව “RDB ලිසිං” අරඹයි.

Events, News, RDB Leasing
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ ජා ඇල ශාඛාව  ලීසිං  පහසුකම් ලබාදීමේ කටයුතු ආරම්භ කර සිය පළමු ලීසිං පහසුකම 2020.07.27 දින ප්‍රධානය කරන ලදී. මෙම අවස්ථාවට සහකාර දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු ගාමිණි රනතුංග මහතා, ශාකා…

හොරණ ශාඛාව “RDB ලිසිං” අරඹයි.

Events, News, RDB Leasing
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ හොරණ ශාඛාව  සිය පළමු ලීසිං  ප්‍රදානය 2020/07/24 දින එම ශාඛා  පරිශ්‍රයේදී සිදුකරනා ලදී .කළුතර දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු අසේල නවරත්න බණ්ඩාර මහතා සහ හොරණ ශාඛා කළමනාකරු W.L.G. ජනසිංහ යන…

RDB  யாழ்  கிளையில் லீசிங் வசதி…

Events, News, RDB Leasing
பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கியின் யாழ்ப்பாணக் கிளையின் முதலாவது குத்தகை வசதி வழங்கும் வைபவம் 2020 ஜுன் 26 ஆம் திகதி அக்கிளை முகாமையாளா் திரு.ரி.விமல் தலைமையில் இடம்பெற்றது. அக்கிளையின் வாடிக்கையாளரான திரு. கலாதேவன் கபில்ராஜ் அவா்களுக்கு தனது தொழில் முயற்சியின் போக்குவரத்து…

ගිරිඋල්ල ශාඛාව “RDB ලිසිං” අරඹයි.

Events, News, RDB Leasing
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ ගිරිඋල්ල ශාඛාව සිය පළමු ලීසිං ප්‍රදානය 2020 ජූලි 22 වන දිින එම ශාඛා කළමනාකරු ඩබ්.එම්. ජයවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය. එම ශාඛාවේ ගණුදෙනුකරුවෙකු වන කදිරාපොල,නාරංගොඩ පදිංචි ජී.එස්.හෙක්ටර් ප්‍රනාන්දු…