ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව ජනතාවගේ ආදරණීය බැංකුව කර ගනිමු.

News

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව ජනතාවගේ ආදරණීය බැංකුව කර ගනිමු.
සභාපති මහින්ද සාලිය කළමනාකාරිත්වයෙන් ඉල්ලයි.
දිනමිණ පුවත්පත 2020.02.14

Previous Post
RDB Bank to provide financial assistance to inventors
Next Post
Notice to customers!

Related Posts

No results found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu