ජනාධිපතිතුමන් ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැකුවේ නිළධාරීන් සමග කල සාකච්ඡාව (2020-07-02)

Events, News, Videos

දිනමිණ පුවත්පත 2020.07.03

Daily News 03.07.2020

 

Previous Post
Granted 20 Kubota mini Tractors to the Paddy Farmers – RDB Ududumbara Branch (03-07-2020)
Next Post
වයඹ RDB ලිසිං ඇරඹෙයි

Related Posts

No results found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu